Regulamin Sklepu Internetowego Puchary24.

Definicje

Kodeks cywilny

Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Konto

konto założone przez Użytkownika w Sklepie

Konsument

Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego

Kupujący

Osoba korzystająca składająca Zamówienie na wybrany Towar posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Sklepu będąca Konsumentem, osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawna lub jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną

Prawo konsumenckie

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Sklep/Serwis

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.puchary24.pl umożliwiający zakup Towarów

Sprzedający

Profi-Art Robert Świerbiński ul Ozimska 184, 45-310 Opole NIP: 7542564990 REGON: 531510840

Towar

Asortyment prezentowany przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu, który może być przedmiotem Zamówienia składanego przez Kupującego

Usługa

usługi świadczone drogą elektroniczną (w rozumieniu UŚUDE) przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem Serwisu

Urządzenie

urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. komputer stacjonarny, laptop, smartfon, tablet), posiadające dostęp do Sieci Internet oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej

Użytkownik

osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta
z Serwisu jako Konsument, osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, lub w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie

UŚUDE

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Zamówienie

Oferta dotycząca zakupu wybranego Towaru złożona przez Kupującego
z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie

 Postanowienia ogólne

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 Zasady zakładania  i korzystania z Konta

 Zasady składania Zamówienia Towaru i zawarcie umowy

§ 5 Ceny i płatność

§ 6 Zasady i koszty dostawy

§ 7 Zgłaszanie naruszeń

§ 8 Odstąpienie od umowy

§ 9 Odpowiedzialność i reklamacje

§ 10 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich

§ 11 Postanowienia końcowe

Załącznik do Regulaminu – Pouczenie o prawie do odstąpienia
i formularz odstąpienia od umowy

3. Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza do odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania tego prawa przez Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWYMiejscowość……… data……….

.............................................

imię i nazwisko


..............................................

ulica, nr domu


..............................................

kod pocztowy, miejscowość


..............................................

adres mailowy

Profi Art

Ul. Ozimska 184

45-310 Opole

Polska


Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość w całości/części*:

Numer zamówienia


Numer rachunku do zwrotu wpłaty


Zwrot dotyczy*

CAŁEGO ZAMÓWIENIA   

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Przyczyna odstąpienia (pole nieobowiązkowe)……………………………………

Podpis

(*) niepotrzebne skreślić

 


Darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 300zł

Bezpieczne płatności gwaratnowane przez PayU